"او هیچ وقت" را ترک کرد: Detroit mourns Aretha Franklin | گیفت کارت
Detroit یک خواهر را خرید گیفت کارت اپل دست داده ساخت اپل آیدی. با این وجود، غم خرید گیفت کارت اپل اندوه آنها همچنان یک جشن می گیرند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*