با توجه به تحقیقات محققان، جنگجویان سربازان مورچه را خرید گیفت کارت اپل میدان جنگ زخمی می کنند. | گیفت کارت
یک گونه خرید گیفت کارت اپل مورچه متخلخل که با موریانه ها در آفریقا مبارزه می کند، به زخم هایش آسیب می رساند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*