براساس مطالعه جدید ، سنجابها در حال پرش خرید گیفت کارت اپل پرندگان برای جلوگیری خرید گیفت کارت اپل خطر هستند ، | گیفت کارت
براساس یک مطالعه جدید ، سنجاب های فوق العاده فوق العاده در چتر پرندگان مجاور استراق سمع می کنند تا در هنگام امنیت خرید گیفت کارت اپل گذشته گریزانند ، مطمئن شوند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*