برگزار کنندگان المپیک توکیو به شناسایی ورزشکاران با استفاده خرید گیفت کارت اپل تشخیص صورت | گیفت کارت |

برگزار کنندگان المپیک توکیو به شناسایی ورزشکاران با استفاده خرید گیفت کارت اپل تشخیص صورت | گیفت کارت
شرکت کنندگان در المپیک ۲۰۲۰ توکیو، در میان ۳۰۰۰۰۰ شرکت کننده حضور خواهند داشت که با استفاده خرید گیفت کارت اپل فناوری تشخیص چهره شناخته می شوند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*