تور د فرانسه متوقف شد به عنوان سواران تحت تاثیر اسپری فلفل | گیفت کارت
تور د فرانسه به طور خلاصه متوقف شد پس خرید گیفت کارت اپل دوچرخه سواران با اسپری فلفل به عنوان پلیس شکسته اعتراض.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*