خیابان سسیم شخصیت بی خانمان را معرفی می کند | گیفت کارت
خیابان سسیم یک شخصیت بی خانمان به نام لیلی را معرفی کرده ساخت اپل آیدی تا اثر تروما را برای بچه های کوچک بدون مکان دائمی برای زندگی کاهش دهد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*