"ما بچه را در یک جعبه به ما دادیم" | گیفت کارت
همانطور که در بحثهای مربوط به سقط جنین در هر دو طرف ایرلند همچنان در مورد این مسئله مشغول به کار هستند، کسانی که به طور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته اند داستان های خود را به اشتراک گذاشته اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*