پیروان مجاهدین در پیام های ضد مهاجر در مجارستان برگزاری انتخابات | گیفت کارت
مجارها در انتخابات یکشنبه در انتخابات شرکت می کنند که می تواند یک سوم پیروزی متوالی را برای نخست وزیری که به شدت مبارزات انتخاباتی را بر عهده گرفته ساخت اپل آیدی، برگزار کند. گزارش میشل کلیففورد، خبرنگار اروپایی


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*