چین ۷۰ سال حاکمیت کمونیست را با رژه نظامی جشن می گیرد | گیفت کارت
یک رژه بزرگ نظامی که نشانه ۷۰ سال حکومت کمونیستی در چین ساخت اپل آیدی ، آغاز شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*