کلیسای خدمات بدون توقف را برای متوقف کردن تبعید خانواده می کند | گیفت کارت
مقدسین در کلیسا در هلند خدمات بیش خرید گیفت کارت اپل یک ماه برای نگهداری یک خانواده تبعید پناهجویان ارمنی


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*