& # 039؛ آنها گفتند که من خرید گیفت کارت اپل چدار استفاده می کنم! & # 039 ؛: آشپز فرانسوی پنیر بیش خرید گیفت کارت اپل Michein demottion | گیفت کارت
یک آشپز فرانسوی درخواست کرده ساخت اپل آیدی که رستوران خود را خرید گیفت کارت اپل راهنمای نخبگان Michelin پس خرید گیفت کارت اپل خرید گیفت کارت اپل دست دادن یک ستاره هایش به "افسردگی برای شش ماه" منجر شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*