& # 039؛ بدبینی و عدم قطعیت & # 039؛ به گفته رييس کل شرکت مشاور PwC، جهاني در معرض خطر ركود اقتصادي قرار دارد، اگر خطر كاهش ركود اقتصادي در جهان كاهش يابد، | گیفت کارت
جهاني در معرض ركود اقتصادي قرار دارد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*