& # 039؛ سوء استفاده خرید گیفت کارت اپل قبر & # 039؛ به عنوان ۱۸۰،۰۰۰ آواره در کامرون | گیفت کارت
گزارش های هشدار داده ساخت اپل آیدی که "سوء استفاده های جدی" در کامرون به وسیله جدایی طلبان خرید گیفت کارت اپل نیروهای دولتی طی ماه های جنگ اتفاق می افتد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*